Συχνές ερωτήσεις εργαζομένων

Η πιο συχνή ερώτηση που κάνει ένας εργαζόμενος είναι «Τι δικαιούμαι;». Η απάντηση είναι «πολλά», αρκεί να τα γνωρίζεις και να τα διεκδικήσεις σωστά και έγκαιρα. Το γραφείο μας μπορεί να σε βοηθήσει σ’ αυτό, παρέχοντάς σου ολοκληρωμένες νομικές συμβουλές από την έναρξη της σύμβασης εργασίας (πρόσληψη), κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, αλλά και κατά τη λύση της (απόλυση/οικειοθελή αποχώρηση).

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο εργαζόμενος αναρωτιέται, αν ο μισθός που λαμβάνει είναι ο νόμιμος ή πόσες ημέρες άδειας αναψυχής δικαιούται, ενώ, εξίσου, συχνό είναι πλέον το φαινόμενο ο εργοδότης να μην καταβάλει τον συμφωνημένο μισθό ή την αμοιβή για τυχόν υπερωρίες που πραγματοποιεί ο εργαζόμενος ή ακόμη και την αποζημίωση απόλυσης, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Όλα τα παραπάνω μπορούν να αντιμετωπιστούν, αρκεί να υπάρχει έγκαιρη και έγκυρη νομική υποστήριξη, την οποία το γραφείο μας παρέχει σε προσιτές τιμές, επί σειρά ετών, καθημερινά σε πλειάδα εργαζομένων.

Τι μισθό δικαιούμαι | ερωτησεις εργαζομενων

Q
Τι μισθό δικαιούμαι;
ΑΕφόσον δεν ισχύει κάποια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τον κλάδο εργασίας του μισθωτού, ο νομοθετημένος γενικός κατώτατος μισθός/ημερομίσθιο που ισχύει σήμερα (Ν.4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. 4241/30.1.2019 Υπουργική Απόφαση), για πλήρη απασχόληση, ανέρχεται στο ποσό των 650,00 € (μικτά) για τους υπαλλήλους και στο ποσό των 29,04 € για τους εργατοτεχνίτες, χωρίς προϋπηρεσία. Δεν αποκλείεται, όμως, να έχει γίνει διαφορετική συμφωνία μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη.
Q
Τι είναι η επίσχεση εργασίας;
AΤο δικαίωμα που αναγνωρίζει ο νόμος στον εργαζόμενο, σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν του καταβάλλει έγκαιρα τον μισθό του, να σταματήσει να παρέχει την εργασία του, δικαιούμενος, ωστόσο, τον μισθό του για όσο διάστημα δεν εργάζεται. Η άσκηση, ωστόσο, του εν λόγω δικαιώματος πρέπει να γίνεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, καθώς συντρέχει κίνδυνος να κριθεί από τα Δικαστήρια καταχρηστική, κάτι που ισοδυναμεί με οικειοθελή αποχώρηση του εργαζόμενου.
Q
Τι δικαιούμαι σε περίπτωση που εργαστώ υπερωριακά ή σε ημέρα Κυριακής;
AΣε περίπτωση εργασίας πέραν των 9 ωρών την ημέρα (εφόσον ισχύει πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία) ή 8 ωρών την ημέρα (εφόσον ισχύει εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία) και εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο, προσαυξημένο κατά 80%. Σε περίπτωση εργασίας σε ημέρα Κυριακής, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει για τις ώρες που απασχολήθηκε προσαύξηση 75% επί του νομίμου ωρομισθίου και εφόσον η απασχόλησή του υπερβαίνει τις 5 ώρες, αναπληρωματική ανάπαυση, διάρκειας 24 συνεχών ωρών, σε άλλη ημέρα της εβδομάδας που ακολουθεί.
Q
Πόσες ημέρες την εβδομάδα πρέπει να δουλεύω;
AΕφόσον δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό σε ισχύουσα Σ.Σ.Ε., μπορεί ο εργοδότης να εφαρμόζει εξαήμερο σύστημα απασχόλησης, με την προϋπόθεση ότι οι ώρες απασχόλησης του εργαζόμενου δεν θα υπερβαίνουν τις 40 την εβδομάδα.
Q
Πόσες ημέρες άδειας αναψυχής δικαιούμαι;
AΚατά το πρώτο ημερολογιακό έτος απασχόλησης 20 εργάσιμες ημέρες, εφόσον ισχύει πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία και 24 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης. Η άδεια αυξάνεται κατά 1 ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης, με τον περιορισμό όμως ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 22 και τις 26 ημέρες, αντίστοιχα. Αυτό δεν ισχύει σε περίπτωση συμπλήρωσης υπηρεσίας αρκετών ετών στον ίδιο εργοδότη ή γενικά προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Q
Τι αποζημίωση απόλυσης δικαιούμαι;
AΗ αποζημίωση υπολογίζεται βάσει των μικτών τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης του εργαζόμενου, σε συνδυασμό με τα έτη υπηρεσίας του στον εργοδότη.