Συχνές ερωτήσεις λογιστών

Ο λογιστής σήμερα καλείται όχι μόνο να γνωρίζει, αλλά να εφαρμόζει στην πράξη πλήθος διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, προκειμένου οι πελάτες του (επιχειρήσεις) να είναι σύννομοι και να μη κινδυνεύουν από την επιβολή υπέρογκων προστίμων. Ο συνεχής, ωστόσο, καταιγισμός του λογιστή με σειρά υποχρεώσεων ως προς την τήρηση των φορολογικών, αλλά και των μισθολογικών στοιχείων μίας επιχείρησης, μέσω της συνεχούς τροποποίησης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, καθιστά, πλέον, ιδιαίτερα επισφαλή την έγκαιρη και υπεύθυνη παροχή λογιστικών υπηρεσιών από πλευράς του.

Για τον λόγο αυτό χρειάζεται τη συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους, στους οποίους θα μπορεί να απευθυνθεί, ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να λάβει γρήγορη και τεκμηριωμένη απάντηση στο ζήτημα που τον απασχολεί. Το γραφείο μας, αντιλαμβανόμενο τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς, συνεργάζεται από ετών με έγκριτα λογιστικά γραφεία, παρέχοντας τους, καθημερινά, συμβουλές σε υποθέσεις εργατικού δικαίου, αλλά και προτείνοντας τους λύσεις σε ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Q
Σε περίπτωση επιβολής προστίμου (Π.Ε.Ε.) σε βάρος επιχείρησης, με οποίο καταλογίζονται εισφορές για πλήρη απασχόληση εργαζομένων, ενώ αυτοί εργάζονταν με μερική, πώς το αντιμετωπίζουμε;
ΑΚατά πάγια πρακτική, πλέον, οι αρμόδιοι φορείς, εφόσον εντοπίσουν προσωπικό που εργάζεται με μερική απασχόληση σε διαφορετική ημέρα ή ώρα από αυτήν που αναγράφεται στη σύμβαση εργασίας του ή στον Πίνακα Προσωπικού, μετατρέπουν το σύνολο της απασχόλησής του από μερική σε πλήρη. Τούτο είναι απολύτως λάθος και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τους κατάλληλους χειρισμούς, καταρχάς σε επίπεδο άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης), ενώπιον της αρμόδιας Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής και εν συνεχεία, ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων.
Q
Σε περίπτωση που ο εργοδότης καταβάλλει στον εργαζόμενο υπέρτερες των νομίμων αποδοχές, πώς πρέπει να αναγράφεται το ποσό αυτό στο μηνιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα αποδοχών;
AΈνα συχνό λάθος που παρατηρείται στη σύνταξη των εκκαθαριστικών σημειωμάτων από πλευράς των λογιστών είναι η αναγραφή του συνολικού ποσού των καταβαλλόμενων αποδοχών ως «μισθός». Ορθότερο είναι να αναλύεται το ποσό αυτό σε επιμέρους κονδύλια που αφορούν: α) στον κατώτατο νόμιμο μισθό, β) στο επίδομα προϋπηρεσίας και γ) εφόσον καταβάλλεται υπέρτερο ποσό, σε οικειοθελή παροχή, η οποία με την κατάλληλη πρόβλεψη στην ατομική σύμβαση εργασίας θα δύναται να συμψηφίζεται με έτερες αξιώσεις του εργαζόμενου.