1388/2017 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ (ΜΟΝ) ( 710137)

(ΑΡΜ 2017/94)
Δεν είναι διευθύνων υπάλληλος ο υποδιευθυντής κατα­στήματος τροφίμων που λαμβάνει σημαντικά ανώτε­ρες αποδοχές από τους υπόλοιπους εργαζόμενους, αλλά ελέγχεται από τους ανώτερούς του για την τή­ρηση του ωραρίου και δεν έχει την εξουσία να προ­σλαμβάνει και να απολύει προσωπικό. (Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό ΑΡΜ, Δ.Σ. Θεσ/νίκης)

Αριθμός απόφασης: 1388/2017

Δικαστής: Δήμητρα Σίσκου Δικηγόροι: Π.Τασίκα – Γ. Χατζηκωνσταντίνου

Η εναγόμενη εταιρία, διατηρεί μεγάλη αλυσίδα κα­ταστημάτων εμπορίας τροφίμων στην Ελλάδα. Την 01- 09-2003 προσέλαβε τον ενάγοντα με σύμβαση εξαρ­τημένης εργασίας αορίστου χρόνου, προκειμένου να εργαστεί ως πωλητής, υπό καθεστώς μερικής απα­σχόλησης, ήτοι επί 6 ώρες ημερησίως σε πενθήμερη βάση. Τα καθήκοντά του συνίσταντο στην παραλα­βή των εμπορευμάτων, στην τακτοποίησή τους στα ράφια, στην αναγραφή τιμών, στον διαχωρισμό των προϊόντων ανάλογα με την ημερομηνία λήξης τους και στην εξυπηρέτηση των πελατών. Ο ενάγων πα­ρείχε την εργασία του υπό το ανωτέρω καθεστώς στο κατάστημα (super – market) της εναγομένης στην ….., έως τον Μάρτιο 2004, οπότε η σύμβασή του μετετράπη σε πλήρους απασχόλησης και ο ίδιος μετατέθηκε στο υποκατάστημα της εναγομένης πλη­σίον του εμπορικού κέντρου «….», στο ….. χλμ Θεσσαλονίκης – Αεροδρομίου, όπου παρείχε τις ίδιες ως άνω υπηρεσίες επί οκτάωρο ημερησίως σε πενθή­μερη βάση. Δύο μήνες αργότερα, ήτοι τον Μάιο 2004, ο ενάγων μετακινήθηκε στο υποκατάστημα της ενα­γομένης στην …., όπου από τον Νοέμβριο 2004 του ανατέθηκαν καθήκοντα Υπευθύνου του Τμήματος Τυποποιημένων Προϊόντων/ Κατεψυγμένων. Υπό την ανωτέρω ιδιότητα, ο ενάγων έπρεπε να φροντίζει, εκτός από την εξυπηρέτηση των πελατών, τη γενικό­τερη οργάνωση του τμήματος, ήτοι τις παραγγελίες προϊόντων, τον έλεγχο της ημερομηνίας λήξης τους και την αλλαγή τους στα ψυγεία και στα ράφια, την καθαριότητα του χώρου, την επίβλεψη και αξιολόγη­ση των πωλητών του συγκεκριμένου τμήματος, αλλά και την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος ανέ­κυπτε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τον Δεκέμβριο 2006 ο ενάγων μετακινήθηκε στο υποκατάστημα της εναγομένης στον …., όπου διατήρησε τη θέση Υπευθύνου του ίδιου Τμήματος, ενώ από τον Φεβρου­άριο 2008 μετατέθηκε στο προαναφερθέν υποκατά­στημα πλησίον του εμπορικού κέντρου «…..», όπου ανέλαβε καθήκοντα Υπευθύνου του Τμήματος Τυποποιημένων Προϊόντων/Κάβας. Ακολούθως, τον Ιούνιο 2008 ο ενάγων ανέλαβε θέση Υποδιευθυντή στο υποκατάστημα της εναγομένης στην ….., όπου εργάστηκε έως τον Φεβρουάριο 2010, οπότε επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, όπου συνέχισε να πα­ ρέχει τις υπηρεσίες του υπό την ανωτέρω ιδιότητα του Υποδιευθυντή από την 01-02-2010 έως την 30- 06- 2012 στο υποκατάστημα της εναγομένης πλησίον του εμπορικού κέντρου «…..», ακολούθως από την 01-07-2012 έως την 19-01-2013 στο υποκατάστημα της οδού ….. και από την 20-01-2013 έως την 25-07- 2013, οπότε έληξε η σύμβαση εργασίας του, με κα­ταγγελία εκ μέρους της εργοδότριας εταιρίας, στο υποκατάστημα της τελευταίας στη ….. Έτσι λοιπόν από την 01-06-2008 κατείχε διευθυντική θέση υπαλλήλου υποκαταστήματος (super- market) και συ­
γκεκριμένα θέση τόσο εποπτείας και διευθύνσεως, όσο και εμπιστοσύνης, διακρινόμενος σαφώς από το υπόλοιπο προσωπικό. Η ιδιότητά του αυτή συνάγεται από τη φύση και το είδος των παρεχομένων υπηρεσι­ών, που κρίνονται ενιαία, καθώς και από την ιδιάζουσα σχέση του, τόσο προς την εργοδότρια όσο και προς τους λοιπούς εργαζόμενους. Ειδικότερα: Αφότου ανα­βαθμίστηκε στη νέα θέση του, με βάση τα συμφωνη­θέντα, λάμβανε μισθό σχεδόν διπλάσιο. Το ιδιαίτερο αυτό μισθολόγιο τονίζει την ιδιάζουσα θέση του στο υποκατάστημα της εναγομένης εργοδότριας επιχεί­ρησης. Φανερώνει επίσης, ότι η εργοδότρια ανέμενε απ’ αυτόν αυξημένη αποδοτικότητα και ευθύνη και γι’ αυτό του κατέβαλε τέτοια αμοιβή. Στα καθήκοντα του Υποδιευθυντή περιλαμβάνονταν η γενική επίβλεψη και εποπτεία του καταστήματος, το άνοιγμα και κλείσιμο αυτού, καθώς και ο έλεγχος του συνόλου των τμη­μάτων και του προσωπικού. Δεν είχε όμως εξουσία να προσλαμβάνει ή να απολύει μόνος του προσωπι­κό (εννοείται στο τμήμα του) ή ακόμα να εισηγείται επί των ζητημάτων αυτών. Προσερχόμενος ή αποχω­ρώντας από την εργασία του δεν «χτυπούσε κάρτα», όπως το υπόλοιπο προσωπικό, ωστόσο ελέγχονταν από τα ανώτερα εργοδοτικά στελέχη, για την τήρηση ωραρίου. Συνεπώς, ο ενάγων, ως υποδιευθυντής της εναγομένης, δεν εξαιρούνταν από την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, περί χρονικών ορίων εργασίας, περί εβδομαδιαίας αναπαύσεως, περί αποζημιώσεως ή προσαυξήσεως, για την υπερωριακή ή κατά τις Κυριακές και εορτές (κατά την έννοια του άρθρου 2 εδ. α` της διεθνούς συμβάσεως της Ουάσι­γκτον, που κυρώθηκε με τον νόμο 2269/1920).

Μ.Δ.